אודות משנה בהירה

"משנה בהירה" מהווה מתכונת חדשה ללימוד ולהבנת המשנה. המהדורה כוללת את ששה סדרי המשנה ערוכים מחדש מנוקדים ומפוסקים, עם פירושי רבנו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יום טוב, כולם מסודרים מחדש. בתוספת "עיקר מפרשים" הכולל ליקוט ממפרשי המשנה להרחבת ההבנה במשנה ובתוספת סיכומים וטבלאות. גולת הכותרת כמובן אלפי ציורים וביאורם העוזרים מאוד להבנת המשנה ויוצרים שלמות אחת להבנת המשנה בכללותה. וכתמצית מדברי גדולי התורה המובאים להלן בהסכמות "לא ראינו כבושם הזה", "אור חדש ובהיר לפנינו", וכו'.

הציורים נעשו על ידי ת״ח מובהק (מתלמידי הגאון הרב משה הלברשטאם זצ"ל), ובנוסף נבדקו היטב ע״י צוות ת״ח, במטרה להמחיש ללומד בצורה חיה את פרטי העניינים המובאים במשנה וברע״ב.

במה התייחדה "משנה בהירה"? הלימוד ב"משנה בהירה" בנוי בצורה מדורגת, שבה הן תלמיד מתחיל והן תלמיד ותיק יכול למצוא בה את סיפוקו. תחילה יכול הלומד ליהנות מהעיון במשנה ובמפרשיה, לעיין בטבלאות הסיכום של הדעות המובאות במשנה ולקבל גם המחשה מאוירת יסודית בתוספת כיתוב המסביר את הציור. ואם רוצה הוא להעמיק ולהבחין יותר בדקויות דברי המשנה, או שהתעורר קושי אצל הלומד בהבנתה, יוכל לעיין ב״עיקר מפרשים" ולקבל את תמצית הדיון בסוגיות המשנה ממפרשי המשנה שעסקו בהעמקה של דברי המשנה. ולכלול בלימודו המחשה נוספת ע״י עיון בציורים או באיורים הנסמכים על ה״עיקר מפרשים". לאחר מכן, כדי לקבל יתר הבנה במכלול דברי המשנה והיקפה, יעבור על הסיכומים הנמצאים על אתר או יעיין בסיכומים והטבלאות הנמצאים בסוף כל מסכת והמסכמים בצורה מקיפה את סוגיות המשנה, ומשנתו תהיה "קב ונקי".

סגנון הציורים ואופן עריכתם
מטרתנו בציורים הינה, להגיש לפני הלומד כלי עזר אשר ישמש תוספת ביאור להבנת המשנה עם פירושו של הרע"ב. מדוע בחרנו דווקא בציור? משום שעל ידי הציור ניתן להציג לפני הלומד את הציר שעליו סובבים דברי המשנה בדרך קצרה ובהירה. לדוגמא:

שבת פרק כב משנה ג:
שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי.
וכתב הרע"ב: שובר אדם את החבית – מפני שהוא מקלקל. ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי – לעשות פה נאה.

הלומד עלול לטעות, שמדובר במקרה אחד, דהיינו שמותר לאדם לשבור את החבית בשבת, כדי לאכול הימנה גרוגרות, ועל שבירה זו באה המשנה להזהיר, שלא יתכוון לעשות לה פה נאה.הציורים ימחישו, שמדובר בשני מקרים שונים, האחד -מותר לשבור את החבית שבירה גמורה, ובאופן זה לא שייך להזהירו שלא יתכוון לעשות לה פתח נאה. והיתר זה הוא משום מקלקל וכמבואר ברע"ב.
מותר גם להתיז את ראש החבית, וזאת מסיבה אחרת, ובאופן זה צריך שיזהר שלא לעשות לה פתח נאה וכמבואר בציורים.

עיקר מפרשים:
בצד פירוש הרע"ב למשנה, הובא פירוש 'עיקר מפרשים', הכולל לקט מדברי מפרשי המשנה השונים, להשלמת פירושי הרע"ב והעיקר תוספות יום טוב.
פירוש העיקר מפרשים מבוסס על פירושי התפארת ישראל, פירוש התיו"ט, תוספות רע"א, תוספות חדשים, מלאכת שלמה, משנה ראשונה לסדר זרעים, משנה אחרונה לסדר טהרות, השנות אליהו, ומפרשים נוספים
הקדמות וסיכומים:
הקדמות: בראש כל מסכת ומסכת הובאו הקדמות מקיפות, ובהן: ביאור נושאי המסכת
ומצוותיה, המקורות בתורה, המבנה והסדר במסכת, מושגי יסוד, וביאור טעמי מצוות המסכת ושורשיהן.
תרשימי משניות: לצד המשניות במסכת נערכו תרשימים וטבלאות סיכום על אתר של רוב המשניות.
טבלאות נושאים: בסוף כל מסכת ומסכת הובאו טבלאות סיכום של כל ההלכות במסכת מסודרות לפי נושאים, לצורך חזרה על המסכת בכללותה, ולראייה רחבה ומקיפה של נושאי המסכת והלכותיה.

המלצות והסכמות

הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל
"באמת לא אפריז על המידה אם אכתוב
שלא ראיתי כבושם הזה... והלומד יראה בעצמו את התועלת הרב שיש בפירוש הזה..."
הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל
"והציורים הם מפרי מעשה ידיו לתפארה של אחד
מהני צורבא מרבנן מחשובי האברכים... פעיה"ק
ירושת"ו, אשר יגע ועמל הרבה, בעמלה של תורה,
בכדי שיצא דבר מתוקן מתח"י"
מרן הרשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל
"אשר מצא לנכון לערוך את המשניות עם ביאור קצר ותמציתי בצירוף ציורים וטבלאות, כדי להמחיש
את ביאור המשנה באופן שהמשנה הנלמדת
תחרט בזכרון לב הלומדים"
הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א
"עברתי על מסכת עירובין לדוגמא ונהניתי מהסידור והעריכה והדיוק, עם תמונות וציורים להמחשה בבחינת "טוב מראה עינים מהלך - נפש"..."
רבי יעקב תופיק שליט"א
"... שכידוע רבינו הקדוש צימצם ברוח קדשו נושאים עמוקים ורחבים במשפטים קצרים, ויש צורך גדול בחיבור מסוג זה שיביא לאפשרות קליטת הנושאים. עמלך בהמחשות ובליקוטי המפרשים וההלכות, וכן התרשימים והסיכומים שפעלת בהם ביסודיות ובדייקנות ומתוך נאמנות למקורות הקדושים, יבואו בעזה"י לתפיסת המושגים וקליטת הנושאים בצורה קלה ומהירה..."
לחץ כאן לחזרה לעמוד משנה בהירה
Coi בניית אתרים
0